Поверителност

Данни за Администратора:

Местоположение и контакти:

Република България, гр. Пловдив

Телефон: +359888144166

Ел. поща: selnec@outlook.com

Интернет страница: www.spomoda.com

Моля да прочетете внимателно настоящата политика за поверителност на Spomoda и в случай, че имате въпроси, осъществете контакт с администратора.

Ползвайки този уебсайт, вие се съгласявате със събирането и използването на информация съгласно изложеното в настоящата политика за поверителност.

Ако не сте съгласен с някои от условията, съдържащи се в тази политика, не препоръчваме да използвате уеб сайта и не трябва да предоставяте личните си данни.

За повечето от нашите услуги не е необходима никаква форма на регистрация, което Ви дава възможност да посещавате сайта ни, без да ни информирате кой сте. В такъв случай, ако решите да не предоставите поисканите от нас лични данни, Вие няма да можете да получите достъп до определени части от сайта, а ние няма да можем да отговорим на запитването Ви.


Личните данни, които събираме и обработваме от вас са:

Категория лични данни:

– „обикновени“ лични данни: две имена, адрес, телефон, електронна поща,

– единен граждански номер, ако желаете да ви бъде издадена фактура;

Източник:

от субекта на данни (физическото лице, което предоставя своите данни);

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани за следните цели:

 1. сключване и изпълнение на договор от разстояние – онлайн продажба;
 2. рекламни и маркетингови кампании.

Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е:

 1. обработването е необходимо за изпълнение на договор с вас или намерението ни да сключим договор;
 2. обработването е необходимо за спазване на наше законово задължение (напр. данъчно и счетоводно отчитане);
 3. обработването се основава на наши законни интереси (напр. правна защита, охрана на сигурност и имущество, анализ на търговска информация с цел подобряване на обслужването);
 4. обработването се основава на вашето съгласие;

Съгласие:

В случаите, в които не са налице други основания за обработване на данни (напр. за сключване и изпълнение на договор, законово задължение и др.), ще поискаме Вашето съгласие за обработване на лични данни в съответствие с посочените от нас цели или такива, изрично упоменати в съгласието. Вашето съгласие може да бъде дадено чрез приемане на тази Политика за поверителност (уведомление за поверително третиране на личните данни) или чрез отделен документ, образец на който ще Ви предоставим. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като ни предоставите писмено изявление в този смисъл или като попълните предоставен от нас образец. 

Период на съхраняване на данните

Spomoda ще съхранява Вашите лични данни не повече от 1 (една) година след изтичане на давностните срокове за евентуални претенции във връзка с изпълнението на договорите и предоставяне на услугите, които сме сключили с Вас. Общата давност съгласно българското законодателство е 5 (години). В редица случаи, по силата на приложимото законодателство (напр. Закон за счетоводството, Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), сме задължени да съхраняваме данни и за по-дълъг период.

Данните ще бъдат съхранявани по следния начин: на хартиен и електронен носител, като се стремим да прилагаме всички разумни мерки, за да предотвратим неправомерен достъп до тях, изгубване или унищожаване.

Вашите права като субект на личните данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие имате следните права:

 1. да поискате копие от Вашите лични данни от Spomoda и право на достъп до личните си данни;
 2. да поискате от Spomoda личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;
 3. да поискате от Spomoda да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 4. да поискате от Spomoda личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:
 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
 • когато сте оттеглил своето съгласие;
 • когато сте възразил срещу обработването,
 • когато обработването е незаконосъобразно;
 • когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

 • за спазване на законово задължение от наша страна,
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 1. да поискате от Spomoda да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай те ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
 2. да оттеглите Вашето съгласие за обработка на лични данни по всяко време с отделно искане, отправено до нас;
 3. да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);
 4. възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
 5. да не бъдете обект на решение, основаващо се само на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
 6. при нужда да използваме Ваши лични данни за цел, която не е обхваната от настоящата декларация за поверителност, ще Ви предоставим нова такава и ако е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели, включително извън ЕС и международни организации) при обработката на вашите лични данни.

Лични данни на деца

Настоящият сайт може да бъде разглеждан от лица под 18 години, но регистрация в и продажби от сайта са предназначени за лица, навършили 18 години.

 „Бисквитки“ и интернет тагове

Възможно е да събираме и обработваме информация за посещенията Ви на този уебсайт, като например страниците, които посещавате, уебсайта, от който идвате, и някои от търсенията, които извършвате. Ние използваме тази информация, за да подобрим съдържанието на сайта и да съберем обобщена статистика за лицата, които ползват сайта ни, за вътрешни цели във връзка с прочуването на пазара. В този процес е възможно да инсталираме „бисквитки“, които събират информация за наименованието на домейна на потребителя, Вашия доставчик на интернет услуги, операционната Ви система, както и датата и часа на достъп. „Бисквитка“ е малък информационен елемент, изпращан до браузъра Ви и съхраняван в твърдия диск на компютъра Ви. Бисквитките не увреждат компютъра Ви. Можете да настроите браузъра си да Ви уведомява, когато получите „бисквитка“, което ще Ви позволи да решите дали искате да я приемете или не.

Бихме искали да Ви информираме обаче, че ако не приемете бисквитките, няма да можете да ползвате пълната функционалност на софтуера на браузъра Ви. Възможно е също да получаваме услугите от външни лица, които ни помагат при събирането и обработването на описаната в този раздел информация.

Понякога е възможно да използваме интернет тагове (познати също като „action tags“, „single-pixel GIFs“, „clear GIFs“, „invisible GIFs“и„1-by-1 GIFs“) и бисквитки на този сайт, както и да ги внедряваме чрез трето лице – рекламиращ партньор или партньор за уеб анализ, който  се намира и съхранява съответната информация (включително Вашия IPадрес) в друга държава. Тези тагове/бисквитки са поставени както в онлайн реклами, които водят потребителите до този сайт, така и на различни страници в този сайт. Използваме тази технология, за да измерим ответното поведение на посетителите на сайтовете ни и ефективността на рекламните ни кампании (включително колко пъти е отворена дадена страница и коя информация е разгледана), както и за да оценим ползването на този уебсайт от Ваша страна. С помощта на тези тагове/бисквитки третото лице – партньор или партньорът за уеб анализ може да събира данни за посетителите на нашия и на други сайтове, да изготвя справки за нас относно активността на уебсайта и да предоставя други услуги, свързани с ползването на уебсайта и интернет. Тези партньори могат да предоставят събраната информация на други лица, ако има такова правно изискване или ако ангажират други лица да обработват информация от тяхно име.

Препращане към други сайтове

Настоящият сайт може да съдържа препратки към други сайтове. Призововаме Ви след преминаването към други сайтове, да се запознаете с политиката за поверителност, действаща там. Настоящата политика за поверителност се отнася единствено за този сайт.

Промени в настоящата Политика за поверителност

Spomoda си запазва правото за промяна в бъдеще на Политиката, включително, но не само, при:

– промяна на действащите разпоредби, конкретно в областта на защита на личните данни, телекомуникационното право, на услугите предоставяни по електронен път и регулиращи правата на потребителите, които оказват влияние върху нашите права и задължения или Вашите права и задължения;

– развитие на функционалността или на електронните услуги, продиктувано от напредък в интернет технологиите, в това число внедряване на нови технологични или технически решения, оказващи влияние в сферата на Политиката на поверителност.

Имате право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

Настоящата версия на Политиката за поревителност влиза в сила от 22.05.2018 r.